Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!

Inkomstenbelasting

De termijn voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2014 wordt met een maand verlengd. We verlaten de vertrouwde datum van 1 april. Zonder uitstel moet de aangifte inkomstenbelasting 2014 voor 1 mei worden ingediend. Voor al onze klanten wordt echter uitstel aangevraagd en de termijn wordt dan verlengd naar 1 september. De vooraf ingevulde aangifte is vanaf 1 maart 2015 beschikbaar.

Vanaf 2015 vervalt de kindalimentatie. U kunt geen gebruik meer maken van de regeling "uitgaven voor levensonderhoud kinderen tot 21 jaar".

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting stijgt. In 2014 geldt een tijdelijke verlaging van het tarief van schijf 1 voor de inkomstenbelasting. In 2015 zal deze verlaging komen te vervallen. Het tarief in de eerste schijf gaat in 2015 omhoog van 36,25% naar 36,50%.

Een snellere afbouw van de algemene heffingskorting. De hoogte van deze belastingkorting neemt af naarmate uw inkomen hoger is. Het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting neemt voor 2015 toe naar 2,32% en voor belastingjaar 2016 en later naar 3,32%. De algemene heffingskorting komt voor 2015 uit op een bedrag van maximaal € 2.203 en minimaal € 1.342.

Afbouw arbeidskorting. Vanaf een bepaald inkomensniveau neemt de hoogte van de arbeidskorting evenredig af naarmate uw inkomen stijgt. Deze afbouwgrens wordt voor 2015 verhoogd tot € 49.970. Voor 2016 en 2017 volgen verdere verhogingen. Voor 2015 komt de arbeidskorting hierdoor uit op een bedrag van maximaal € 2.230 en minimaal € 184.

Aantal kindregelingen teruggebracht. Per 1 januari 2015 wordt het aantal kindregelingen teruggebracht van elf naar vier: 1. kinderbijslag; 2. kindgebonden budget; 3. combinatiekorting; 4. kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in de vier resterende aangepaste regelingen. Het doel van deze versobering is om de financiële tegemoetkoming voor alle alleenstaande ouders met een laag inkomen - werkend of met een uitkering - te harmoniseren.

Eigen woning

Uitbreiding aftrekbaarheid restschulden eigen woning. Per 1 januari 2015 wordt de maximale fiscaal aftrekbare periode voor restschulden van uw eigen woning verlengd van 10 naar 15 jaar.                           

Hypotheekrenteaftrek meerdere woningen naar 3 jaar. Als u uw (voormalige) eigen woning te koop heeft staan, maar deze nog niet heeft verkocht, kunt u gedurende een bepaalde periode voor meerdere woningen hypotheekrenteaftrek genieten. Dit geldt zowel voor een oude eigen woning als een nieuwe eigen woning die leeg staat in afwachting van bewoning. De maximale aftrektermijn wordt voor beide situaties per 1 januari 2015 structureel op drie jaar gesteld. Ook blijft definitief de mogelijkheid bestaan om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een te koop staande woning die eerder tijdelijk werd verhuurd.

Als u werkzaamheden verricht aan bestaande woningen (ouder dan twee jaar), dan blijft nog een half jaar langer het lage Btw-tarief (6%) gelden over de arbeidscomponent. Op de werkzaamheden die u na 1 juli 2015 afrondt, is het standaardtarief van 21% weer van toepassing.

Pensioen

Afkoopmogelijkheid lijfrente voor langdurig arbeidsongeschikten. Per 1 januari 2015 wordt het voor langdurig arbeidsongeschikten mogelijk de lijfrente(n) geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierover revisierente (20%) verschuldigd is. Het lijfrentekapitaal is daarmee niet langer alleen een inkomensvoorziening voor de oude dag, maar kan ook worden ingezet als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Aan de afkoopmogelijkheid zijn wel voorwaarden gesteld. Zo geldt onder meer een maximaal toegestaan afkoopbedrag per kalenderjaar. Over de koopsom wordt op reguliere wijze loonheffingen ingehouden. De afkoopmogelijkheid gaat overigens ook gelden voor de nettolijfrente die per 1 januari 2015 wordt geïntroduceerd.

Invoering nettopensioen en nettolijfrente. Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor uw werknemers ingeperkt. De maximale opbouwpercentages worden lager. Ook kan een werknemer, voor zover zijn inkomen hoger is dan € 100.000, niet langer met fiscale ondersteuning pensioen opbouwen. Een alternatief voor uw werknemers met een inkomen boven een bedrag van € 100.000 is een nieuwe vrijwillige nettospaarfaciliteit. Dit kan in de vorm van een nettopensioen of een nettolijfrente. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen blijven onbelast. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, geldt voor beide varianten een box 3-vrijstelling voor uw werknemer. De maximale inleg van de nettopremie is leeftijdsafhankelijk. Nettopensioen kan worden uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars; de lijfrentevariant door verzekeraars, banken en beheerders van beleggingsinstellingen.

Fiscaal vriendelijk afkopen volledige levenslooptegoed kan opnieuw. In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. In 2013 bestond de mogelijkheid het volledige tegoed op te nemen (tot de aanspraken op 31 december 2011). Slechts 80% was dan belast. In 2015 wordt deze mogelijkheid opnieuw geboden voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht de werkkostenregeling toe te passen.

Stappenplan:

  1. Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is.
  2. Is de vergoeding of verstrekking loon van de werknemer, ga dan na of deze onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen vallen. Let op: het noodzakelijkheidscriterium is hier van toepassing!
  3. Is de vergoeding of verstrekking geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering, kies dan of u deze als eindheffingsloon behandelt en in uw vrije ruimte (= 1,2% van de fiscale loonsom) onderbrengt of als loon voor de werknemer behandelt.
  4. Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.

Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in een keer worden vastgesteld en afgedragen, tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar.

Let op: de vaste onkostenvergoeding mag nog steeds gebruikt worden, mist deze wel onderbouwd kan worden.

De werkkostenregeling is een lastige regeling en wij zijn u graag van dienst om met u mee te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn.

VAR wordt BGL

De huidige vier VAR-verklaringen (VAR-wuo, VAR-dga, VAR-loon en VAR-row) worden vervangen door een beschikking: Beschikking Geen Loonheffing. De opdrachtnemer vraagt de BGL aan. De opdrachtgever en de opdrachtnemer worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonheffingen. Uitsluitend indien de feitelijke uitvoering overeenstemt met de geschetste omstandigheden in de aanvraag van de BGL heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffingen verschuldigd is of zal worden. Dit wetsvoorstel dient in de loop van 2015 in te gaan. Totdat de nieuwe wet-en regelgeving ingaat blijft uw VAR van 2014 dus ook geldig voor 2015.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of advies wilt, dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

   
© Tax Heaven